Üyelik Sözleşmesi


Sözleşmenin Konusu
MADDE 1

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Np Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “NP Mobilya” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; NP Mobilya’nın sahibi olduğu https://www.npmobilya.com (bundan sonra kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Hak ve Yükümlülükler
MADDE 2

2.1. “Üye”lik statüsünün kazanılması için, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın web sitesinde bulunan NP Mobilya Kullanım Sözleşmesi’ni onaylayarak, talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçeğe uygun bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun “NP Mobilya” tarafından değerlendirilerek onaylanması ve üye olmak isteyen “Kullanıcı”nın gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ve Üye’ye bildirilmesi ile “Üye”lik statüsü başlamakta ve böylece “Üye” işbu Sözleşme ve “Web sitesi”nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu üyelik şartlarını gerçeğe uygun olarak sağlamayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumludur. “Üye”lik hak ve yükümlülükleri sadece “Üye”lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup “Üye” kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
2.2. Üyeler, İnternet Sitesi'ne zarar verecek veya NP Mobilya'yı başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşmayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne alacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2.3. Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan NP Mobilya sorumlu olmayacaktır.
2.4. Üye verilerinin NP Mobilya’nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü NP Mobilya sorumlu olmayacaktır. 
2.5. Üyeler, üyelik sözleşmesini okuyarak veya okumasalar bile okudukları varsayılarak:
a) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar ve yorumlar göndermemeyi,
  b) İnternet sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
c) Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
d) Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
e) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, borçlanırlar.
2.6. Üyeler, kendi bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendilerine ait olduklarını; Site’ye erişmekte kullandıkları ve hizmetlerden yararlandıkları bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduklarını; bu hususlarda gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. Site’ye bağlantı nedeniyle Üye’nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.
2.7. NP Mobilya’nın, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.8. NP Mobilya gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2.9. NP Mobilya, www.npmobilya.com  içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, her türlü veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya NP Mobilya’ın izni olmadan link vermek yasaktır.

MADDE 3

Üye "Kullanıcı Adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur. Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Mücbir Sebepler
MADDE 4

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, NP Mobilya işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Üye tarafından NP Mobilya’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Np Mobilya’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

Sözleşme Değişiklikleri
MADDE 5

“NP Mobilya”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “web sitesi”nde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 6

6.1. NP Mobilya, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Np Mobilya sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin Np Mobilya’dan ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Np Mobilya bünyesinde kullanılmaktadır. Üye’nin Np Mobilya ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. Şahıslar ile paylaşılmaz.
6.2. Üye, kişisel bilgilerininNp Mobilya tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, NP Mobilya İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Np Mobilya ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Np Mobilyatarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Np Mobilya tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.
6.3.NP Mobilya, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.
6.4. Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. NP Mobilya, üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
- Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
- Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde.

Fesih
MADDE 7

7.1. Np Mobilya dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.
7.2. Üye, Sözleşme’nin ve/ veya eki olan Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Np Mobilya gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, Np Mobilya’nın maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliğiNp Mobilya tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Np Mobilya’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

Üye Tarafından Üyeliğin iptal Edilemeyeceği Durumlar
MADDE 8

8.1. Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez,
a) Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa,
b) Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
c) İptal talebi ulaşan üyeye sitemizdeki kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa,

Uyuşmazlıkların çözümü
MADDE 9

İş bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların giderilmesinde her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise TÜKETİCİ işleminin yapıldığı veya TÜKETİCİ ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir..

Yürürlük
MADDE 10

Üyenin, üyelik kaydı yapması, işbu üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır.ÜCRETSİZ KARGO

Tüm Türkiye`ye Ücretsiz

ÜCRETSİZ KURULUM

Ücretsiz montaj & kurulum

2 YIL GARANTİ

Tüm ürünlerde 2 yıl garanti

GÜVENLİ ÖDEME

256 Bit SSL Sertifikası